Skip to content

Sopimusehdot

Asiakkuus beauty centerillä

Sopimusehdot

1. Jäsensopimus on voimassa sitovan sopimuskauden ajan 12 kk, minkä jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja.

2. Sopimuksen voimassaolo voidaan keskeyttää neljän viikon jaksoksi tilapäisen liikuntakyvyttömyyden perusteella siten, että sopimuksen mukainen veloitus ja harjoitteluoikeus katkeavat. Tässä kohdassa tarkoitettu tilapäinen liikuntakyvyttömyys tarkoittaa vähintään neljä yhdenjaksoista viikkoa kestävää, sairaudesta tai raskaudesta johtuvaa tilapäistä liikuntakyvyttömyyttä. Myös neljä viikkoa kestävien lomamatkojen ja työmatkojen ajaksi voi keskeyttää jäsenyyden. Keskeytystä tulee pyytää etukäteen kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella ja CMS-klubi vahvistaa keskeytyksen kirjallisesti. Vain kirjallisesti tehdyt tauotusopimukset oikeuttavat taukoon.

3. Jäsen on oikeutettu purkamaan jäsensopimuksen kesken sitovan sopimuskauden (12 kk) häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman vuoksi. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi muutto ulkomaille tai toiselle paikkakunnalle, jossa ei ole CMS-klubia, vakava pitkäkestoinen sairaus tai liikuntakyvyttömyys tai muu sellainen ennakoimaton ja pysyvä elämäntilanteen muutos, jonka vuoksi jäsensopimuksen keskeyttäminen kohdan 2. mukaisesti ei ole perusteltua. Purkamisen edellytyksenä on lisäksi, että CMS-klubille esitetään purkamisen perusteen osoittavat asiakirjat (virallinen muuttoilmoitus tai lääkärintodistus) ja että CMS-klubi hyväksyy purkamisen perusteen. CMS-klubi varaa oikeuden periä kohtuullisen korvauksen tällaisesta jäsensopimuksen purkamisesta.

4. Kaikki irtisanoutumis- ja keskeytystapaukset tulee ilmoittaa kirjallisesti siihen varatuilla kaavakkeilla. Irtisanoutuminen ja jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta kun kaavakkeet on täytetty ja allekirjoitettu sekä jäsenkortit palautettu.

5. Klubin jäsenellä on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi klubille klubin vastaanoton aukioloaikoina. Vieraan tulee aina täyttää klubin vieraskortti. Saman vieraan voi tuoda klubille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan. Klubin jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä. Mikäli jäsen tuo klubille klubin ulkopuolisen henkilön eikä sille ole lupaa (=henkilökunnan hyväksymä täytetty vieraskortti), peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu voidaan jäsenen jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.

6. Jäsenkortti on henkilökohtainen. Jäsenkortti on oltava aina mukana tultaessa klubille. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Jäsenkortin katoamisesta on sen havaittuaan välittömästi ilmoitettava klubin henkilökunnalle. Mikäli jäsenkorttia käyttää joku muu henkilö eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu klubille kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan jäsenen jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.

 7. Jäsenellä on oikeus vierailla CMS -ketjun muiden paikkakuntien ja maiden jäsenklubeilla veloituksetta. Yhteiskorttiohjelmaan kuuluvat CMS-klubit löytyvät klubin kansiosta ja www.cms-travelpass.com osoitteesta. Jäsenellä ei ole vierailuoikeutta oman talousalueen muille CMS-klubeille. Esimerkiksi Hki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen tulkitaan yhdeksi talousalueeksi. Kunkin kuntoklubin oman talousalueen rajat löytyvät klubikansiosta.

8. Klubi on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

9. Maksujen viivästyessä on klubilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.

10. Jäsenellä on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.

11. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat CMS-klubi ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.

12. Jäsenen tulee tehdä e-laskusopimus verkkopankissaan. Se astuu voimaan aina seuraavan kuukauden veloituspäivästä lähtien. Liikuntamaksu veloitetaan etukäteen jäsenen ilmoittamalta pankkitililtä klubin ilmoittamana päivänä (veloituspäivät voi tarkistaa vastaanotosta). E-laskutus alkaa sen jälkeen, kun CMS-klubi on vastaanottanut jäsenen tekemän e-laskusopimuksen tai suoramaksusopimuksen pankilta. Tätä ennen CMS-klubi laskuttaa harjoitusmaksun paperilaskulla, josta veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukainen laskutuslisä. Jäsen vastaa  harjoitusmaksusta kokonaisuudessaan myös silloin, jos e-laskutus tai suoramaksu epäonnistuu, vaikka e-laskutilin tai suoramaksutilin haltija olisi joku muu kuin jäsen.

13. Klubi varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle kaksi kuukautta ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin yhden kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu jäsentiedotteella tai tavalla, jolla muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan (sähköposti, kirje, intranet tms.).

Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti  ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Tervetuloa CMS-klubimme jäseneksi!
Onnittelemme hyvästä valinnastasi, jolla vaikutat koko loppuelämääsi!

Lue lisää ASIAKKUUKSISTA tai kysy lisää puhelimitse: 050 590 9033